Hur kan vi hjälpa till?

Tack för ditt intresse för VELUX och våra produkter. För kontaktinformation och svar på vanliga frågor, var vänlig klicka på länkarna till vänster eller i nederkanten av sidan.

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Nedan följer de allmänna försäljnings- och leveransvillkor som VELUX Svenska AB, Org.nr.: 556221-3305, VAT: SE55621330501, Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg, tel 042 – 20 83 80, (här nedan “VELUX”) tillämpar för er beställning när ni beställer produkter från denna online-shop. Följande försäljnings- och leveransvillkor är bindande och ska läsas noggrant; detta gäller särskilt bestämmelser avseende pris, leveransvillkor, ansvar, ångerrätt samt verkan av ångerrätt.

Försäljnings- och leveransvillkoren kompletteras av tillämpliga lagstadgade regler för avtal om leverans av varor till konsumenter.

Tveka inte att kontakta VELUX om ni har några frågor eller andra synpunkter.

Vänligen läs igenom dessa försäljnings- och leveransvillkor om ni vill fortsätta med er beställning. För att slutföra beställningen ska ni kryssa för rutan nedan som anger ”beställning förenad med betalningsskyldighet” som er bekräftelse av dessa försäljnings- och leveransvillkor samt som er bekräftelse av er betalningsskyldighet för beställda produkter.

Köpeavtalet ingås mellan er och VELUX.

Beställningen och ingåendet av köpeavtalet är villkorat av att ni som beställare är över 18 år gammal.

Vi kommer att behandla er beställning oavsett var ni är bosatt. Produkterna levereras till angiven adress förutsatt att adressen är belägen inom Sverige.

För att vi ska kunna behandla er beställning är det en förutsättning att ni i samband med er beställning accepterar följande:

  • Dessa försäljnings- och leveransvillkor.
  • Priser och kostnader som anges i online-shopen och som specificeras i er beställning.
  • Att vi registrerar ert namn, adress, telefonnummer och e-post i syfte att hantera er beställning.
  • Att vi behandlar era kreditkortsuppgifter i syfte att hantera er beställning.
  • Att svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av detta köpeavtal.

 

Hur vet jag att min beställning har mottagits?

Vid mottagandet av er beställning sänder vi en orderbekräftelse till er via e-post. Ett juridiskt bindande avtal ingås när ni mottar vår orderbekräftelse. Vi kommer behandla er beställning så fort som möjligt. Beställda produkter levereras normalt sett inom tio (10) arbetsdagar.

Orderbekräftelsen är villkorad av ett godkännande av använt kredit- eller betalkort (vänligen se nedan under ”Vilket pris gäller för produkterna” och ”Hur betalar jag?”). Kontakta VELUX snarast om ni inte erhåller en orderbekräftelse inom rimlig tid. Vi strävar efter att hantera er beställning skyndsamt och utan onödiga dröjsmål. Vi kan dock inte ansvara för omständigheter som orsakats av problem eller fel i den elektroniska kommunikationen.

Vilket pris gäller för produkterna?

Köpeskillingen för beställd produkt utgörs av det pris som gäller i denna online-shop vid tidpunkten för beställningen. Priset för en beställd produkt, inklusive eventuella avgifter, och summan av er beställning presenteras alltid i beställningen samt orderbekräftelsen.

Hur betalar jag?

Betalning kan göras med VISA, MASTERCARD, MAESTRO, Klarna eller PayPal. Ni kommer att bli ombedd att lämna kortnummer, utgångsdatum samt, om tillämpligt, kortets utfärdandedatum samt tresiffrig säkerhetskod. Denna information översänds via säkerställd kryptering direkt till er bank för att verifiera att använt kredit- eller betalkort är giltigt. När använt kort är godkänt skickar vi en orderbekräftelse till angiven e-postadress. Använt kredit- eller betalkort kommer debiteras samma dag som vi skickar er beställning.

Du kan välja att betala med Klarna. Klarna kommer att ge dig specifika betalningsvillkor.
För ytterligare information eller frågor angående din betalning kan du besöka Klarnas hemsida eller kontakta Klarnas kundtjänst.

Era lagstadgade rättigheter

För det fall produkter som levereras av oss visar sig vara felaktiga eller felaktigt beskrivna, har ni i egenskap av konsument vissa rättigheter enligt tvingande lagregler om försäljning av varor till konsumenter. En produkt ska anses vara felaktig om den inte uppfyller villkoren enligt köpeavtalet samt orderbekräftelsen avseende kvantitet, kvalité och övriga egenskaper eller om produkten inte kan anses lämplig för ändamålet för vilket produkten förvärvats.

Vi har vidtagit alla tillgängliga tekniska åtgärder för att säkerställa att färgsättningen av produkterna är så realistisk som möjligt. Vi reserverar oss dock mot eventuella avvikelser i produkternas färgsättning i online-shopen jämfört med produkternas verkliga färgsättning.

Dessa försäljnings- och leveransvillkor ska inte i något avseende begränsa era lagstadgade rättigheter.

Vid händelse av leverans av en felaktig produkt ska ni meddela oss om detta utan onödigt dröjsmål. Vid leverans av felaktig produkt har ni rätt att, utan extra kostnad, antingen få den felaktiga produkten åtgärdad eller få en ny motsvarande produkt, förutsatt att sådan leverans inte medför oskäliga kostnader för VELUX. Om en felaktig produkt inte är möjlig att åtgärda, är ni berättigad till en motsvarande produkt utan extra kostnad. Vi är alltid berättigade att ersätta en felaktig produkt såvitt ersättningsförfarandet inte innebär oskäliga kostnader för er.

Om vi inte uppfyller våra åtaganden enligt köpeavtalet ansvarar vi för varje förutsebar förlust eller skada som ni lider med anledning av vårt avtalsbrott och/eller försumlighet. Förlust eller skada ska anses förutsebar om skadan eller förlusten är en uppenbar konsekvens av vårt avtalsbrott eller om förlusten eller skadan rimligen kunnat förväntas av er och oss vid tidpunkten då köpeavtalet ingicks.

Ovanstående begränsning ska inte i något avseende begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet, eller för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.

Garanti

Utöver de lagstadgade rättigheterna enlig ovan, beviljar VELUX er en treårig garanti för produkter som sålts i denna online-shop. Garantivillkoren framgår av en separat VELUX Garanti som finns tillgänglig på VELUX hemsida. Garantivillkoren påverkar inte på något sätt era lagstadgade rättigheter.

>Ladda ner hela VELUX garantivillkor

Ångerrätt/hävning

Ni har rätt att frånträda köpeavtalet inom fjorton (14) dagar utan motivering.

Ångerfristen löper under fjorton (14) dagar från den dag ni får, eller en tredje part annan än transportören som är anvisad av er får, fysisk besittning av produkten eller – om köpeavtalet avser flera produkter som levereras i separata leveranser – fjorton (14) dagar från den dag ni får, eller en tredje part annan än transportören som är anvisad av er får, fysisk besittning av den sist levererade produkten.

För att utöva ångerrätten måste ni informera oss (se kontaktuppgifter nedan) om ert beslut att frånträda köpeavtalet genom att tillhandahålla oss ett otvetydigt meddelande om utövande av ångerrätt (till exempel via brev per post, eller e-post). Ni kan använda bilagd ångerrättsblankett för detta förfarande, blanketten är dock inte obligatorisk att använda.

För att vi ska kunna identifiera ert meddelande om utövande av ångerrätt ber vi er att ange namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post), ordernummer samt uppgift om vilka produkter som avses.

För att ert utövande av ångerrätt ska anses ha inkommit i korrekt tid är det tillräckligt att ni skickar ert meddelande före det att ångerfristen löper ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om ni utövar er ångerrätt kommer vi att återbetala alla betalningar vi erhållit från er, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppkommit med anledning av ert val av leveranstyp annan än den minst kostsamma leveranstypen som erbjuds av VELUX), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag vi informerades om ert beslut att frånträda avtalet. Återbetalning sker med samma betalningssätt som användes i samband med den ursprungliga beställningen om ni inte uttryckligen accepterat ett annat återbetalningssätt; ni kommer oavsett återbetalningssätt inte åsamkas några ytterligare avgifter eller kostnader på grund av återbetalning. Vi har rätt att hålla inne betalningen till dess produkterna returnerats till oss eller till dess ni kan styrka att produkterna har skickats för retur om det är en tidigare tidpunkt.

Kontakta Info@velux.se tillsammans med ert order nummer, för att göra en retur.

Utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag ni meddelade oss om ert utövande av ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om ni returnerar produkterna inom dessa fjorton (14) dagar.

Ni kommer att själv få stå för kostnader för sändande av produkterna i retur.

Ni är ansvarig för eventuell värdeminskning av produkterna till följd av hantering annan än nödvändig sådan för att fastställa produktens art, egenskaper samt funktion.

Fastställande av eventuell värdeminskning av beställd produkt

För att fastställa produktens art, egenskaper och funktion ombeds ni att hantera samt undersöka beställd produkt (i) med tillbörlig omsorg och (ii) på samma sätt som normalt skulle vara tillåtet i en affär. Hantering och/eller undersökning av beställd produkt som går utöver detta kan leda till en värdeminskning av produkten. Vi har rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen vid återbetalning till er. Värdeminskningen fastställs för varje enskilt fall. Ni kan med tillbörlig omsorg öppna förpackningen och undersöka produktens struktur och färgsättning, under förutsättning att öppnandet görs utan att förstöra förpackningen. Om förpackningen skadas ska ni räkna med att produktens värde har minskat. All montering av produkten ska också förväntas innebära en värdeminskning av produkten. Vi påminner er om att ni är ansvarig för produkt samt för samtliga skador som åsamkas produkten medan den är i er besittning fram till dess att produkten returneras till oss.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av avtal som ingåtts genom denna online-shop och svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister som härrör från avtal som ingåtts via denna online-shop.

VELUX Svenska AB
Org.nr: 556221-3305
Karbingatan 22
254 67 Helsingborg
Tel: 042 – 20 83 80
info@velux.se