VELUX i samarbete med våra leveranspartners, levererar paket och försändningar precis som vanligt! Vänligen notera att i vissa fall kan mindre förseningar uppstå på grund av den nuvarande Corona (COVID-19) situationen.

Underhållsset

Om du vill förlänga livslängden hos ditt VELUX takfönster eller helt enkelt fräscha upp det, är detta rätt produkter.

VELUX erbjuder ett sortiment av produkter som kan komma väl till pass om du vill byta ut ett luftfilter, reparera en repa, olja gångjärnen, måla ditt takfönster eller ge det en ny glänsande lack.

Gör-det-själv servicekit (ZZZ 220)

Detta kit innehåller: smörjfett, luftfilter och ventilationsklaffsfilter för 2-5 fönster. Detta kit är enbart kompatibelt med VELUX takfönster tillverkade september 2012 eller tidigare.

 • Smörjmedel för gångjärn och lås
 • Luftfilter 3 m
 • Skum för ventilationsklaffen för 2–5 takfönster 3 m

295,00 kr

Reparations- och färgkit för Everfinish takfönster (ZZZ 129KB)

Detta "gör-det-själv-kit" är idealiskt för små skador och repor på VELUX Everfinish (underhållsfria) takfönster. För ram och karm (ej glas). Reperationskittet är anpassat för GGU, GPU, GIU, GTU, GXU och VIU.Varning!

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. 

SÄKERHETSDATABLAD

 • Vit polyuretan lack (220 ml)
 • Torktid 60 minuter

155,00 kr

Reparations- och färgkit för traditionellt vitmålade takfönster (ZZZ 130KB)

Detta kit är för dig som vill reparera små skador på ditt vitmålade träfönster. Det kan även användas för att måla takfönster som är klarlackade. Detta "gör-det-själv" kit kan användas på GGL,GPL,GIL,GXL, VEA, VEB, VEC och VFE takfönster.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

SÄKERHETSDATABLAD

 • Vit färg (220 ml)
 • Torktid 60 minuter

155,00 kr

Rengöringskit för traditionellt vitmålade takfönster (ZZZ 131KB)

Detta rengöring kit hjälper dig att förlänga livslängden på ditt vitmålade takfönster. Vi rekommenderar att du använder rengöringsmedel för att avlägsna smuts, så som olja och fett. Används för vitmålade takfönster GGL, GPL, GDL och VFE.

ZZZ 131KB TEKNOCARE:

SÄKERHETSDATABLAD


ZZZ 131KB TEKNOCLEAN:

Varning!

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd ögon- eller ansiktsskydd. P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minutter. P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkerhjälp. 

SÄKERHETSDATABLAD

 • Ger glans och kan förlänga livslängden
 • Speciellt framtagen för målade träytor

295,00 kr

Spackelkit för Everfinish och vitmålade takfönster (ZZZ 133KB)

Spackelkit för GDL, GGL, GPL, GIL, GTL, GGU, GIU, GPU, GTU, VFE och VIU.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

SÄKERHETSDATABLAD

 • För vitmålade takfönster

195,00 kr

Reparations- och färgkit för traditionellt klarlackade takfönster (ZZZ 176KB)

Detta kit är optimalt för dig som ska reparera små skador eller vill fräscha upp på ditt klarlackade takfönster. För att förlänga livslängden på ditt takfönster rekommenderar vi att du målar takfönstret vart fjärde år. Detta "gör-det-själv" kit används till klarlackade takfönster GGL, GPL, GIL, GTL och VFE.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

SÄKERHETSDATABLAD

 • Klarlackad färg (220 ml)

155,00 kr